Downloads

Op de scholen van TriVia is een privacyreglement voor de verwerking van toepassing is. Hierin is beschreven hoe op school wordt omgegaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Voor de diensten van TriVia beschikken we over een privacy statement.

Bij PCPO TriVia is Annemarie Visser als functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris is voor alle scholen van PCPO TriVia verantwoordelijk voor het naleven van de AVG. U kunt contact met haar opnemen via fg@triviascholen.nl.

EbenHaezer-7

Waar we voor staan

Wij brengen leerlingen niet alleen kennis en vaardigheden bij, maar vormen hen ook als mens en leren hen op een goede manier samen te leven met anderen. Onze scholen vormen leer- en leefgemeenschappen met een veilig klimaat.

Bekijk onze missie en visie?

Waar we voor gaan

Ons onderwijs is erop gericht leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. Naast aandacht voor de basisvakken besteden we aandacht aan 21ste eeuwse vaardigheden en stimuleren leerlingen eigenaar te worden van hun leerproces.

Lees meer