Medezeggenschap (GMR)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is samengesteld uit ouders en teamleden van iedere school.

Voor uw vragen en/of opmerkingen kunt u de GMR bereiken via het mailadres: gmr@triviascholen.nl
De GMR vergadert ongeveer vijf keer per jaar en heeft advies- en instemmingsbevoegdheid op diverse beleidsterreinen.

DeRank-55

Waar we voor staan

Wij brengen leerlingen niet alleen kennis en vaardigheden bij, maar vormen hen ook als mens en leren hen op een goede manier samen te leven met anderen. Onze scholen vormen leer- en leefgemeenschappen met een veilig klimaat.

Bekijk onze missie en visie?

Waar we voor gaan

Ons onderwijs is erop gericht leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. Naast aandacht voor de basisvakken besteden we aandacht aan 21ste eeuwse vaardigheden en stimuleren leerlingen eigenaar te worden van hun leerproces.

Lees meer